Logo

II Kongres Społeczności Energetycznych - "WSPÓLNA ENERGIA, WSPÓLNE KORZYŚCI"

Date

Monday, June 10, 2024

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Warunki Uczestnictwa w II Kongresie Społeczności Energetycznych


1. Uczestnictwo w Kongresie wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz online

2. Rejestracja staje się ważna po opłaceniu stosownej opłaty rejestracyjnej. Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo mailowo fakturę do opłacenia. Brak wpłaty w terminie równa się z wykreśleniem z listy uczestników Kongresu.

3. Koszt uczestnictwa w części merytorycznej wynosi 500zł. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia noclegu w kwocie 1000zł (wraz ze śniadaniem podczas drugiego dnia kongresu).  

4. Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych wchodzących w skład Klastrów Energii koordynowanych przez DOEKO Group mają zagwarantowany udział w Kongresie, jak i nocleg BEZPŁATNIE*. Dodatkowo mogą wziąć udział w wieczornej Gali (koszt 250zł).


* Z bezpłatnej oferty może skorzystać 1 przedstawiciel danego urzędu 


Kongres Społeczności Energetycznych

Kongres Społeczności Energetycznych to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonej energetyki i społeczności energetycznych, skupiająca ekspertów i praktyków z całej Polski. Celem Kongresu jest umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń, a także budowanie partnerstw między różnymi sektorami, co jest kluczowe dla efektywnego wdrażania projektów związanych z zieloną energią.

 KLAUZULA INFORMACYJNA WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU KIGSE 2024.

 

Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych z siedzibą w Węgrzcach (32-086), przy ulicy Warszawskiej 126A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001020227,NIP: 7011130129, REGON: 524505562 (dalej KIGSE),
  •  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:

- W celu rejestracji Państwa uczestnictwa w kongresie organizowanym przez KIGSE, a także w związku z Państwa w nim uczestnictwem,

- W celu promocji KIGSE w środkach masowego przekazu, w tym w sieci Internet,

- W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. między innymi ochrony przed roszczeniami, wewnętrznej statystyki administratora danych, szkoleń wewnętrznych administratora,

to znaczy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  • Dane osobowe jakie przetwarzamy, to dane podane w formularzu rejestracji uczestnictwa w kongresie KIGSE, a także dane obejmujące wizerunek, utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  • dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, księgowe,

- współorganizatorom i sponsorom kongresu, w tym DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach,

- podmiotom prowadzącym działalność za pomocą środków masowego przekazu oraz prowadzącym strony WWW w sieci Internet, wydawnictwom, prowadzącym media społecznościowe.

- podmiotom świadczącym usługi hotelowe w ramach kongresu KIGSE.

  • dane osobowe będą przetwarzane przez do wystosowania żądania zaprzestania ich przetwarzania przez osobę uprawnioną, jednak nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń – tj. przez 3 do 6 lat.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne świadczenia usług w ramach infolinii. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych może uniemożliwić realizację usługi;
  • administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH WIZERUNKU.

 

Niniejszym, jako uczestnik kongresu KIGSE 2024 roku wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w trakcie Kongresu KIGSE 2024 organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Społeczności Energetycznych oraz przez DOEKO GROUP sp. z o.o. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiału wideo, zdjęć oraz wypowiedzi, a także rozpowszechnianie ich m.in. przez publikację w dowolnych wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, filmach reklamowych, prezentacjach multimedialnych, publikacjach w Internecie, w mediach społecznościowych, w szczególności na Facebooku, na Instagramie, na portalach internetowych, akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach oraz innych środkach masowego przekazu w związku z działalnością Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych oraz DOEKO GROUP sp. z o.o. Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.